غِیرانه

 

 

-         خب به چه مناسبت این خانم خوشگل رو آوردی رستوران ؟

 

-         به مناسبت سالروز (( خیلی دوست دارم عزیزم )) .

-         اونجور نگاهم نکن ، همه میفهمند گرسنه ای ......

-         من دارم منوی غذا رو نگاه میکنم .

-         پس چرا دوباره دستت یخ کرده ؟ ....... خب ؟

-         خب بذار ببینم این دفعه چه شعری برای فرشته زندگیم گفتم ......

-         بده خودم بخونم ، ..... درست گرفتمش ؟

-         نه . اینوریه .

-         می دونستم ، میخواستم امتحانت کنم ........... خیلی نازه عزیزم ، خیلی ، مرسی .

-         خواهش میکنم ...... خب تو چی میخوری ؟

     ............

 

     ............

 

     ............

 

 

-         خیلی شب خوبی بود عزیزم ، از این بهتر نمیشد .

 

-         آهان مُچت رو گرفتم ، بالاخره دست تو هم به جزایرِ یخی پیوست ........

-         ....... تو ......  خیلی غصه می خوری که من ...........  کورم ؟

-         نه اصلا ، تازه خیلی هم خوشحالم .

-         چرا بد جنس ؟

-         چون اگر بینا بودی امکان نداشت با من ازدواج کنی .

-         پس سرم کلاه رفته !

-         چه جورم ......

 

روز مادر بر همه پدران اهل دل مبارک  

 

شکفتن شقایق محمد و گل ِ گلگوی علی بر همه گان مبارک  

 

/ 0 نظر / 2 بازدید