بنام آنكه بخشید خاك را جان

بنامید نام آن موجود انسان

اوفیش، بالاخره از هرچی درس و امتحانه راحت شدم

...

خب، حالا چکار کنیم

...؟

بشینم پا ماهواره

... نه، حسش نیست ..

برم نقاشی کنم

... نه، این باشه واسه بعد ...

برم پا کامپیوتر

.... اونم که تمام بازیاش تکراری شده ...

...

کاشکی درس داشتم

...

نوشته

... ساسان

تا بعد ... یا حق

/ 1 نظر / 2 بازدید