رضا زاده

 

   به کسی که در تمام کارهایش می گفت یا علی، گفتم چرا نام او را زمزمه گه ثانیه هایت نموده ای؟

   گفت : چون مرد تر از او نیافتم .

   گفتمش : میدانی علی نمازش قضا نمی شد؟ گفت : ربطی به مردانگی ندارد، گفتمش میدانی علی دروغ نمی گفت ، شراب نمی نوشید، خمس میداد ، به ناموسش غیرت می ورزید ، روزه می گرفت ، حرمت استاد می دانست و ......؟

   باز گفت هیچ ربطی به مردانگی ندارد ......

   گفتمش پس از چه رو او را مرد می خوانی؟

   گفت او بود که در ِ خیبر را یک تنه از جای در آورد ، او از همه مردها قوی تر است .....

   گفتمش پس اگر می خواهی گشایش در کارهایت افتد بگو یا حسین رضا زاده که او از علی بسیار مرد تر است .....

 


 

/ 0 نظر / 2 بازدید