شریک

 

 

   هر انسانی دوران جهالتی دارد و جهالت او زمانی بود که به غلط تصور میکرد ، شریک زندگی پیدا کردن یعنی پیدا کردن و همپیمانه شدن با نیلوفر پاک دلی، جهت ساختن تک تک لحظات سهل و سخت زندگی ، ولی بعدا فهمید شریک زندگی پیدا کردن یعنی پیدا کردن یک نفر جهت تقسیم کردن آنچه از مادیاتدارد با او .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید