بازی و چه

مهمترین پیش بینی اش که به حقیقت پیوسته بود این بود که پیش بینی هایش را نادیده بگیرد.

پیش بینی رفتاری که او خودخواهانه زمین بکند و پیش رود تا گودالی اختراع شود به نام گور من تا به نام صداقت هر حقیقتی ذبح شود.

حالا یک انتخاب بیشتر نداشت یا باید باور میکرد آنچه را میدانست و یا به بازی کردن ادامه میداد.

یک بازی یکطرفه که بیشترین نقشش بازیچه شدن بود.

بازی که توش تو رقیب خودت باشی و او رفیق خودش.

چنین حماقتی چندتا برنده میتواند داشته باشد؟

/ 5 نظر / 13 بازدید
هاله

غمناک بود ...

پرستو

همیشه یکی برنده میشه، هر کی سنگدل تر بوووددد