یا ساقی

 

 

   پی ِ یک تنهایی  ِخلوت میگردم،لحظه ای تنها ، لحظه ایی که در آن هیچ نباشد از یاد ، پی  ِ یک دیوار که نه خط باشد بر ِ آن نه سر انگشت ِ اشارتهای ِ دل ،پی  ِ یک تاقچه که نباشد تصویری لب آن ، پی  ِ یک ساز که نیارد بغض ِ گذشته به زمان ، پی  ِ یک حوض خالی از راز و نیاز ، پی  ِ یک سرو که هیچ ساری نشیند بر ِ آن ، پی  ِ یک چشم که نبیند خورشید ، پی  ِ یک رود که نیارد شادی ، پی  ِ یک مست که نگیرد افسار ، پی  ِ یک دشت که در آن یافت نشود هیچ توسن ...

    لحظه هایم همه آغشته ء اوست ، لحظه ایی دور گذارم یادم ، لحظه ای دور گذارم جانم ، لحظه ای دور گذارم ...

/ 0 نظر / 2 بازدید