من ... مراقبت ... ؟

من میروم ولی تو    مراقب چشــــــــمای نازت باش

من میروم ولی تو    مراقب غنچه ی کبود لـبت باش

من میروم ولی تو    مراقب ردیف بلـور دندونات باش

من میروم ولی تو    مراقب برداشتن ابروهـــات باش

من میروم ولی تو    مراقب کندن جوش صورتت باش

من میروم ولی تو    مراقب کوتاهی موی سرت باش

من میروم ولی تو    مراقب خرید کفش مناسب باش

من میروم ولی تو    مراقب عرق سوزشدن تنت باش

من میروم ولی تو    مراقب رخسـار و تن ماهک باش

من میروم ولی تو    جون خود پری مراقب خودت باش

 

/ 5 نظر / 14 بازدید
بهار

بـی مـن و بـا مـن امـا ... "مـراقـب خـودت بـاش"

آذر

همه ی نوشته هات مانند نوشته های دلی متروک هست ...

sh

چه رابطه ی پیچیده ای ست میان رفتن ها و مراقبت کردن ها!