اعتماد


 

خیلی با حاله !!

- چی ؟

فکرشم نمیکردم تفریح و سرگرمی به این موثری وجود داشته باشه ، حسابش رو بکن  همش پنج دقیقه هم طول نکشیده ولی دو ساعت که خسته و بی حال افتادیم ...

- تفریح ؟!!! تو که گفتی فقط عشقه !!!!!!

خب ... !! .... ! عشق ... عشق هم هست ...

.........

- خفه شو بیشور (بیشعور ) کثافت ، گمشو اونور .......

ا ..........

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید