همچراغی

یا امید حیدر

سلام

   در راستای ایجاد مشاغل در پیت ، و حمایت از جوانان بی تجربه، تاسیس نا بهنجار همچراغی را به اطلا ع عموم میرساند.

   همچراغیاداره درون فکر و قلب همکارانی میباشد ، که تنها همکاریشان ....  

   در همچراغی هم کارها ، نسبت به هم مسئولند ، زیرآب یک دیگر را نمیزنند ، به اعتقادات و ارزش های هم توهین نمیکنند ، خوشی همکارشان را خوشی خود و مشکل همکار را مشکل خویش میدانند ، در همچراغی رعایت مسائل اعتقادی میشود ....

   همچراغی به معنای هم عقیده بودن نیست، همچراغی بودن به معنای هم راه بودن ، هم فکر بودن ، هم فرجام بودن نیست....

   همچراغی یعنی ....

   به راستی همچراغی یعنی چی؟

   در همچراغی لازم نیست مثل هم حرف بزنیم ، راه بریم ، لباس بپوشیم ، فکر کنیم، دعوا کنیم ، عشق بورزیم و زندگی کنیم...... ولی میتوانیم ، بهم بدی نکنیم ، همدیگر را دوست داشته باشیم ، کمک حال و رفیق لحظه های یکدگر باشیم....

   اگر اینها هم نمیشود حداقل می توانیم در محیط کار هم دیگر را تحمل کنیم....

   به امید اینکه روز به روز به تعداد ارباب رجوع های این اداره اضافه شود ، و اگر کارمندی  این جمع را ترک گفت ، دلیلش ترد شدن از قلب همکاران نباشد....

   به امید امیدواران

                                                                                     ((همچراغی))                                                                                        

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید