بچه

 

- اونجور نگاهش نکن !! همه میفهمن که ما بچه دار نمی شیم .

کیو نگاه نکنم ؟!!

- اون بچه خوشگل رو ...

مگه داشتم نگاهش میکردم ؟!!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید